Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, jež tvoří neodmyslitelnou součást práva životního prostředí. S potěšením konstatujeme, že environmentální právo je dnes již považováno za velmi důležité právní odvětví a lze důvodně předpokládat, že i v budoucnu jeho význam výrazně poroste. Za zmínku stojí například problematika emisních povolenek sloužících jako nástroj ke snížení emise skleníkových plynů či právní úprava v oblasti boje s globálním oteplováním. Zdá se také, že Česká republika jde konečně cestou vedoucí ke konci zbytečného skládkování odpadů a s tím souvisejícího zvyšování množství vytříděného a recyklovatelného odpadu. Doufáme, že tyto legislativní změny povedou, nejen Českou republiku, ale i právo, směrem udržitelného rozvoje, jehož součástí bude taktéž zálohování plastových lahví, které může rovněž v boji proti plastům a zbytečnému odpadu, pomoci.

Výše zmíněná odpadová legislativa sestává ze tří nových právních předpisů, jimiž je novela zákona o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech. Každý z těchto předpisů přináší na pole působnosti environmentálního práva několik novinek. Obce jsou například povinny zajistit vytřídění významného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu, musí jednou ročně informovat občany o fungování obecního systému nakládání s odpady a dále mají také povinnost revidovat povolení provozu sběrného dvora či jiných obdobných zařízení včetně provozního řádu. Obce však nejsou zdaleka jedinými subjekty, kterých se tato právní úprava dotýká.

Na pozoru by měli být i samotní podnikatelé a start-upisté. Zatímco dříve fungovala ekonomika na tzv. lineární bázi, to znamená „vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit“, kdy se velké množství výrobků zcela zbytečně ocitalo na skládkách, dnes stojí proti tomuto tradičnímu ekonomickému modelu nový způsob výroby a spotřeby, kterým je oběhové hospodářství. To si klade za cíl zhodnocovat již existující výrobky, prodlužovat jejich životnost a tím tak minimalizovat množství odpadu. Jinými slovy „vyrobit, prodat, spotřebovat a zrecyklovat“. Tímto směrem se ubírají i výše zmíněné právní předpisy. Podnikatelé si proto musí dávat pozor například na to, zda v situacích, kdy uvádí nové výrobky na trh, dodržují veškeré regulatorní povinnosti obalové legislativy. V okamžiku, kdy je takový výrobek zabalen a následně prodáván, se totiž podnikatel současně stává i producentem obalu tohoto výrobku.

V teoretické rovině zní tento stručný výklad samozřejmě velmi jednoduše, praxe však může být o něco komplikovanější. Náš tým PLICKA & PARTNERS je připraven poskytnout Vám odborné právní služby ve všech souvisejících oblastech. V případě zájmu se na nás tedy neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..