GDPR
General Data Protection Regulation

Vážení klienti,
je nám ctí a potěšením, že jste si jako poskytovatele právních služeb vybrali naši advokátní kancelář. Abychom Vám mohli naše služby poskytovat řádně, zpracováváme v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje. V souladu s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR Vám na tomto místě sdělujeme podrobné informace o tom, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme. Informace naleznete níže. Věnujte jim, prosím, Vaši pozornost.

Případné Vaše dotazy nám zašlete na emailovou adresu gdpr@ak-rp.cz. Děkujeme.

Informace o zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Robert Plicka., IČO: 01393448, se sídlem Národní 58/32, 110 00 Praha 1, ev. č. advokáta ČAK 14849 (dále jen „AK-RP“) jako správce osobních údajů tímto informuje své klienty (dále jen „klient“), jimž poskytuje právní služby (dále jen „Služby“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

AK-RP je v rámci plnění svých smluvních, stavovských a zákonných povinností v souladu s Nařízením oprávněna zpracovávat osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje AK-RP

Korespondenční adresa: Národní 58/32, Praha 1 – Nové Město PSČ 110 00
Telefon: +420 212 344 444
E-mail: gdpr@ak-rp.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Plicka, adresa: Národní 58/32, Praha 1 – Nové Město, 110 00

 

1. Zákonnost zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních údajů klienta je dána ve smyslu Nařízení, a to zejména na základě ust. čl. 6 odst. 1 Nařízení

 1. písm. a), kdy klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; nebo
 2. písm. b) když zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta (tedy za účelem řádného poskytování právní služeb AK-RP klientovi); nebo
 3. písm. c) když zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na AK-RP vztahuje; nebo
 4. písm. d) když zpracování je nezbytné pro ochranu důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické osoby; nebo
 5. písm. e) když zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen AK-RP; nebo
 6. písm. f) když zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů AK-RP či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klienta vyžadující ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

 1. poskytování právních služeb dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii spočívající zejména v udělování právního poradenství, zastupování klienta v řízeních před soudy České republiky, sepisování listin a podání, zpracovávání právních rozborů věcí, jednání s protistranami a případně další formy právní pomoci, dohodnuté v jakékoliv prokazatelné formě mezi AK-RP a klientem, tj. na základě smlouvy o poskytování právních služeb, případně na základě pokynu klienta přijatého AK-RP (dále jen „Smlouva“).
 2. oprávněný zájem AK-RP vyplývající ze Smlouvy.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pro účely uvedené v odst. 2 poskytuje klient - fyzická osoba osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, korespondenční adresa a/nebo adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa), datum narození, rodné číslo a IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob. V případě potřeby a na základě zvláštního souhlasu poskytuje klient též kopii svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pokud je klientem právnická osoba, poskytuje osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, e-mailový a telefonický kontakt statutárního zástupce či jiné kontaktní osoby, případně zaměstnance či zaměstnanců. Dále v některých případech a je-li to nutné pro naplnění účelů uvedených v odst. 2 poskytuje klient AK-RP osobní údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti osoby klienta či osoby zástupce klienta (pokud je klientem právnická osoba), tedy jméno, příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby.

4. Doba zpracovávání osobních údajů

AK-RP zpracovává osobní údaje klienta po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a v souladu s Nařízením.

5. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech klienta

AK-RP je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců. AK-RP je povinna zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi. AK-RP však není vázána mlčenlivostí vůči svým zaměstnancům, jimž v rámci své i jejich činnosti v AK-RP informace poskytuje. AK-RP prohlašuje, že zaměstnanci AK-RP a/nebo spolupracující advokáti AK-RP jsou v rámci pracovních smluv či smluv obdobných k mlčenlivosti zavázáni. Povinnosti mlčenlivosti může AK-RP zprostit pouze klient nebo požadavek stanovený v platné a účinné právní úpravě.

Osobní údaje klienta jsou uchovávány v zabezpečených databázích AK-RP. AK-RP prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními a statutárními předpisy regulujícími činnost advokáta.

6. Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Klient má právo získat od AK-RP informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a v jakém rozsahu (právo na přístup). Pokud AK-RP osobní údaje klientů zpracovává, je povinna poskytnout klientovi bezplatně informaci o zpracovávaných osobních údajích. Za další informace o zpracovávaných osobních údajích na žádost klienta může AK-RP účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyřízení těchto žádostí. Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. klient popírá přesnost osobních údajů - v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby AK-RP mohla přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní,
 3. klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 4. AK-RP již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 5. klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody AK-RP převažují nad oprávněnými důvody klienta

Na žádost klienta AK-RP bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo České republiky

Výše uvedené podmínky pro povinný výmaz osobních údajů se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů klienta nezbytné:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 2. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 3. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu,
 4. které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo
 5. při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 6. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle GDPR;
 7. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
 8. statistické účely podle GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

7. Právo na přenositelnost osobních údajů

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl AK-RP a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu klienta;
 2. jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného klientem;
 3. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta

AK-RP poskytne klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů.

8. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu AK-RP má klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky AK-RP osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud AK-RP dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud AK-RP naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

9. Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u AK-RP

Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči AK-RP uplatnit práva uvedená v čl. 5, a to písemně na korespondenční adresu AK-RP uvedenou výše v této informaci. O opatřeních přijatých na základě žádosti klienta informuje AK-RP klienta do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. Klient má dále právo podat stížnost ve věci zpracování jeho osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz, prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; telefonicky na čísle +420 234 665 111 nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

10. Příjemci osobních údajů

AK-RP je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce AK-RP pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plnění zákonných či smluvních povinností AK-RP a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného AK-RP klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu AK-RP. Takovými příjemci jsou zejména spolupracující advokáti AK-RP, poskytovatelé účetních, daňových a informačních a komunikačních systémů (kupříkladu IT služeb) a právní zástupci AK-RP.